ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยเทคโนโลยีราชบุรีบริหารธุรกิจ - Welcome To Ratchaburi Business Administration & Technological College - RBAC

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 3 ปี
รับผู้จบ ม.3 หรือ เทียบเท่าเข้าศึกษาต่อ
เปิดสอน 3 สาขา
– สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
– สาขาการบัญชี
– สาขาการตลาด


หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2 ปี
รับผู้จบ ปวช. , ม.6 หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาต่อ
เปิดสอน 3 สาขา
– สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
– สาขาการบัญชี
– สาขาการตลาด