ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยเทคโนโลยีราชบุรีบริหารธุรกิจ - Welcome To Ratchaburi Business Administration & Technological College - RBAC

งานลูกเสือวิสามัญ

กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
กิจกรรมลูกเสิอที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน ดังนื้
     กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมบังคับให้ หลักสูตรนักศึกษาชั้น ปวช. ปึที่ 1 หรืออีกนัยหนึ่ง นักเรียนชั้น ปวช. ทุกคนจะต้องเป็นลูกเสือ และผ่านกิจกรรมลูกเสือถึงจะมีสิทธิจบหลักสูตร ซึ่งนักเรียนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรม และมีเวลาปฏิบัติกิจกรรมไม่น้อยกว่า 60%
กิจกรรมลูกเสือให้อะไรกับนักเรียน
     กิจกรรมลูกเสือมีส่วนในการพัฒนา นักเรียน นักศึกษา ดังนี้
     1.พัฒนาลูกเสือให้มีสุขภาพร่างกาย แข็งแรง มีระเบียบวินัย
     2. พัฒนาลูกเสือให้รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ และส่งเสริมการสร้างความสามัคคี
     3.พัฒนาลูกเสือทางด้านจิตใจ ให้เป็นผูมีจิตใจดีงาม โอบอ้อมอารี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน
     4.พัฒนาลูกเสือให้รู้จักเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี
     5.พัฒนาลูกเสือให้เป็นผู้เสียสละ รู้จักการให้บริการ
     6.พัฒนาลูกเสือให้เป็นผู้จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
เครื่องแบบการแต่งกาย ลูกเสือ ชาย/หญิง
     1.หมวกเป็นหมวกเบเลย์สีเขียว มีหน้าหมวกเป็นตราคณะลูกเสือแห่งชาติ
     2.อินธนูเป็นสีเขียว ชายมีอักษร “ล.ว.”
     3.ผ้าผูกคอสีน้ำเงิน ด้านหลังมีตราจังหวัดราชบุรี
     4.ว๊อกเกิ้ลผ้าผูกคอเป็นโลหะ มีตราคณะลูกเสือ
     5.เข็มขัดสีนํ้าตาล หัวเข็มขัดเป็นตราคณะลูกเสือ
     6.ถุงเท้าสีกากียาว หุ้มน่อง (ผู้หญิงถุงเท้าสั้นสีน้ำตาล)
     7.พู่สีแดงเลือดนก (ผู้หญิงไม่ใช้)
     8.รองเท้าผ้าใบสีนํ้าตาล 
     9.เสื้อและกางเกงเป็นสีกากี กางเกงขาสั้น
 หมายเหตุ : ผู้หญิงแต่งชุดลูกเสือสีกากี กระโปรงคุมเข่า
กิจกรรมลูกเสือกับการอยู่ค่ายพักแรม
     การอยู่ค่ายพักแรมถือเป็นบทเรืยนภาคปฏิบัติที่ลูกเสือทุกคนจะต้องเข้าร่วมฝึกท้กษะ ซึ่งการเข้าค่าย จะมีพิธีเข้าประจำกองเป็นลูกเสือวิสามัญอย่างสมบูรณ์ การอยู่ค่ายพักแรมจะจัดขื้นปีละ 1 ครั้งปกติ นักศึกษาที่เป็นลูกเสือจะต้องผ่านการเข้าค่ายไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง มิฉะนั้นถือว่าไม่ผ่านกิจกรรม
กิจกรรมลูกเสือกับลูกเสือพึ่เลื้ยง
     ในชมรมลูกเสือไต้มีการจัดตั้งลูกเสือพี่เลื้ยงขึ้น เพื่อไว้ช่วยกิจกรรมด้านบริหารของวิทยาลัยฯ ซึ่งลูกเสือทุกคนมีสิทธิสมัครเข้าเป็นลูกเสือพื่เลื้ยง ซึ่งทางชมรมจะมีการฝึกพิเศษปึละ 1 ครั้ง ซึ่งลูกเสือชุดนื้ เรียกว่า “กองร้อยพิเศษ”
สรุปกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
     นักศึกษาทุกคนที่ได้เข้าศึกษาในวิทยาลัย ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. ทุกสาขาวิชา ต้องเข้ากิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ซึ่งเป็นกิจกรรมบังคับและทุกคนต้อง ผ่าน ซึ่งถ้านักศึกษาไม่ผ่านกิจกรรมลูกเสือวิสามัญแล้ว จะไม่สามารถจบการศึกษาได้